Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mystical events en bezoekers van al haar evenementen.

• Legitimatie verplicht.
• Minimumleeftijd 18 jaar, tenzij anders vermeld.
• Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Mystical events zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Mystical events een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

• Doorverkopen van tickets is verboden. Wanneer het vermoeden bestaat dat hier misbruik van gemaakt wordt, kunnen tickets mogelijk zonder kennisgeving en/of restitutie geannuleerd en geblokkeerd worden.
• De klant is jegens Mystical Events gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.
• De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.
• De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens Mystical Events voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
• Mystical Events voert een zero-tolerance-beleid op het gebied van drugs, wapens, agressie, bedreiging, samenscholing, ongewenste intimiteiten en dronkenschap.
• Het is verboden om op de plaats waar het evenement plaatsvindt spandoeken of voorwerpen met discriminerend en/ of provocerende teksten en/ of uitingen dat gebruikt kan worden als middel om de openbare vrede te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar kan brengen en/of het toebrengen van schade aan personen en goederen, mee te brengen.
• Het is voor een ieder verboden om binnen te roken. Overtreding kan leiden tot uitzetting van het festival.
• E-Sigaretten / Vaporizers zijn alleen toegestaan in combinatie met onaangebroken navullingen. Reeds gebruikte vullingen mogen dus níet mee naar binnen.
• Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement gefouilleerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.
• Indien hiertoe aanleiding is, behoudt de organisatie het recht om kopieën te maken van het legitimatiebewijs. Deze worden uitsluitend gebruikt als borg en na afloop vernietigd.
• Kleding: alles mag, mits er geen racistische uitingen op staan. Voetbal (club)kleding en motorjacks zijn verboden. Bezoekers die dit verbod negeren kunnen de toegang geweigerd worden.
• Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur (kleine digitale- of wegwerpcamera’s mits in een gesloten verpakking zijn wel toegestaan, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, spuitbussen, vuurwerk, zonnebrand, paraplu’s, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Een selfie stick is NIET toegestaan.
• Medicijnen zijn toegestaan op vertoon van een doktersbriefje of een medisch paspoort. Indien medicatie gekoeld bewaard dient te worden kan de bezoeker terecht bij de EHBO post. Rolstoelen en krukken zijn altijd toegestaan.
• Zwemmen is te allen tijde verboden. Het betreden van het water kan leiden tot verwijdering van het terrein.
• De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement.
• Het is niet toegestaan het evenement te verlaten en wederom te betreden. In- en uitlopen is dus niet mogelijk.
• Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van o.a. het personeel en de beveiliging.
• Mystical Events behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Mystical Events dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
• Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
• Mystical events aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. Mystical events kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
• De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor het verlies van goederen.
• Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
• Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën etc. heeft Mystical Events het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
• Mystical events aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. Mystical events kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
• Mystical Events is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.
• Mystical Events is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma Mystical Events is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van evenement en/of festivals.
• Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Mystical Events geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen. Mystical Events hanteert bij evenementen een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 103 dB(A).
• Parkeer uitsluitend op de aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd worden weggesleept.
• Munten zijn alleen te gebruiken tijdens de openingstijden van het desbetreffende evenement en niet inwisselbaar voor geld.
• Het is verboden eigendommen van de organisatie of het evenement mee naar buiten te nemen.

Verder zijn alle geschreven en ongeschreven regels van toepassing

Algemene voorwaarden